Organizatorzy:

Patronat:

Partner:

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” zaprasza na webinarium:

Zmiany klimatyczne.
Rola samorządów w przeciwdziałaniu skutkom suszy i ochronie przed skutkami powodzi, zalań i podtopień.

wtorek, 23 sierpnia 2022 r.

godz. 10.00

Z UWAGI NA LIMIT MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW WEBINARIUM
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń


UWAGA!

Szczegóły związane z logowaniem na platformie, na której odbędzie się webinarium zostaną przesłane
dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.


Do logowania potrzebne będą dane podane przez Państwa w formularzu rejestracji na webinarium:

imię i nazwisko oraz adres e-mail.


Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Partnerzy merytoryczni:

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Ponad trzy godziny wiedzy.
Webinarium dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie hybrydowym).

Brak kosztów przejazdu.

Wygoda i bezpieczeństwo.

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

FORMULARZ REJESTRACJI NA WEBINARIUM

wydarzenie bezpłatne dla zarejestrowanych uczestników

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module webinarium, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym, w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane w przerwie

Webinarium - krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

W trakcie webinarium dowiesz się m.in. o:

 • sposobach przeciwdziałania skutkom suszy,
 • nowych narzędziach technicznych i rozwiązaniach technologicznych,
 • źródłach i zasadach wsparcia finansowania walki ze skutkami suszy,
 • przepisach prawa w zakresie wód opadowych i roztopowych,
 • działaniach organów państwowych wobec wyzwań klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej,
 • jak uniknąć błędów w przygotowaniach do ewentualnych powodzi,
 • zagrożeniach utrzymania infrastruktury.

Adresaci webinarium to:

 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracownicy przedsiębiorstw dostarczających wodę,
 • pracownicy administracji odpowiedzialnej za gospodarowanie wodami, izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego,
 • urbaniści, planiści, architekci krajobrazu,
 • pracownicy administracji mieszkaniowej, deweloperzy,
 • zarządzających obiektami wielkokubaturowymi.

Prelegenci

do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych praktyków związanych z zielenią miejską

Małgorzata Bogucka-Szymalska


zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, a także liczne szkolenia i kursy,

w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus

for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym 10-letnie

w zakresie gospodarki wodnej. W 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013)

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych.

Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim

z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

Ukończył studia w 1982 r. na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie w 1989 r. uzyskał habilitację.

W latach 1991-2007 był dyrektorem oddziału poznańskiego IMGW-PIB. W latach 2007-2008 i ponownie 2015-2016 przewodniczącym Rady Naukowej, a od 2016 r. jest zastępcą dyrektora IMGW-PIB ds. badawczych. Od roku 2008 działa w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jest członkiem Grupy Roboczej "Woda i Klimat" Komisji Hydrologii Światowej Organizacji Meteorologicznej ONZ, członkiem Komisji Agrometeorologii Światowej Organizacji Meteorologicznej ONZ, członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Wodnej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Programu Badawczego "Baltex".W uznaniu dobrej współpracy z instytucjami Brandenburgii został przez ówczesnego premiera tego landu Manfreda Stolpego odznaczony w roku 1997 medalem Powodzi Odry (Oderflut-Medaille des Landes Brandenburg).

prof. Piotr Kowalczak


hydrolog, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu BadawczegoAndrzej Osiński


rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, ekspert Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo – kanalizacyjnymi. Jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność, zgodnie

z nowoczesnymi standardami. Od 2012 r. do 2017 r. pracował na stanowiskach dyrektorskich w firmach Grupy Ecol, specjalizując się w problemach eksploatacji gmin oraz wód opadowych i roztopowych. Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – zaświadczenie

nr 1946098. Współautor i ekspert grupy benchmarkingu w IGWP.

Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą (Senegal, Liban, Rosja). Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo–kanalizacyjnych. Współtworzył koncepcję powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym”.

Obecnie specjalizuje się w problemach utrzymania infrastruktury branżowej, jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przewodniczącym zespołu ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych.


prof. dr hab. Bartosz Rakoczy


Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu

W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2006 r. stopień doktora habilitowanego, w 2008 r. uzyskał tytuł prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2009 r. tytuł prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nadano mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK

w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego

i konstytucyjnego. Specjalizacja zawodowa profesora to prawo ochrony środowiska oraz sprawy zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i odprowadzania ścieków, prawo kanoniczne, prawo cywilne, prawo gospodarcze i prawo administracyjne. Jest autorem wielu publikacji naukowych.
Edyta Zalewska


dyrektor ds. sprzedaży

Uponor Infra Sp. z o.o.

Ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Od 27 lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobywała w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce), jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów

i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 24 lat jest związana

z firmą Uponor Infra (dawniej KWH Pipe), w której od 2010 r. zajmowała stanowisko dyrektora ds. przemysłu, a od 2015 r. pełni obowiązki dyrektora sprzedaży. Obecnie jest również członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek

z Tworzyw Sztucznych oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. W 2022 roku, jako ekspert brała udział w tworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji

i Remediacji. Powszechnie znane jest jej zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, co znajduje wyraz podczas jej licznych wystąpień 

na konferencjach i webinariach. Ostatnio, aktywnie uczestniczy 

w dyskusji nt. jakości w procesie inwestycyjnym, podejmując wysiłki na rzecz podniesienia świadomości inwestorów w tym zakresie. 


Michał Marcinkowski


geograf-hydrolog w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Geograf - hydrolog, specjalista z zakresu adaptacji do zmian klimatu, monitoringu środowiska oraz GIS. Ukończył studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Brał udział m. in. w projekcie KLIMADA 2.0 - "Baza wiedzy

o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów

jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania 

i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń", a także w pracach związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły pracował nad rozwojem 

i wdrażaniem systemów informacji geograficznej (GIS) w działalności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, w tym również nad wykorzystaniem systemów informacji geograficznej do optymalizacji sieci pomiarowo-obserwacyjnej oraz pracy ekip terenowych.

Ryszard Gajewski


Prezes Zarządu

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Od kilku lat wdraża w Gdańsku nową politykę retencji wód opadowych opartą o rozwiązania bazujące na naturze.

Członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych

w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna sp. z o.o., gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Pełnił również funkcję pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów finansowanych z funduszy europejskich. Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonat zagadnień związanych z wodą, zmianami klimatu i tenisem.

Agnieszka Jędrzejewska


adwokat

Sadkowski i Wspólnicy

Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się także aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Doradza klientom w kwestiach wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, prowadziła audyty przed i po wdrożeniu RODO oraz liczne szkolenia skierowane do sektora prywatnego i publicznego.


Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej.

Grzegorz Łukasiewicz


Menedżer/CEO

WIND-HYDRO

Właściciel firmy WIND-HYDRO członek konsorcjum opracowującego dla Polski dokumentu strategicznego jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). specjalista ds. monitoringu środowiska oraz ekspert w zakresie systemów Bazodanowych, Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), technologii LiDAR, przetwarzania danych, analiz przestrzennych.


Lider i zarazem ekspert merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (S4D) „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”.

Dawid Jasiński


geotechnik i doradcza techniczny w Grupie Pietrucha

Współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in.w Anglii, Kazachstanie i Australii. Prelegent wielu konferencji branżowych.


Katarzyna Banaszak


członek Zarządu „Pectore-Eco” Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku: Ochrona Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Środowiska - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.


Posiada 19 lat doświadczenia w gospodarce wodnej, zdobyte zarówno w administracji państwowej, jak też w sektorze prywatnym. Autor i współautor prac dot. tematyki ochrony zasobów wodnych, w tym związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Obecnie członek zespołu opracowującego Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Michał Siedlecki

ekspert Banku Ochrony Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pierwsze doświadczenia zdobywał w firmach realizujących projekty z zakresu wentylacji i uzdatniania wody.


W BOŚ pracuje od 2014 r. Główne zainteresowania to transport niskoemisyjny, odnawialne źródła energii, budownictwo energooszczędne i nowe technologie.

9.30 - 10.00 Logowanie i rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 Powitanie gości - Piotr Urbaniak, redaktor prowadzący miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

10.10 - 10.35 Polityka państwa wobec wyzwań klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej – Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury

11.35 - 11.55 Wody opadowe i roztopowe w świetle obowiązujących przepisów - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.35 - 12.55 przedstawiciel partnera webinarium

13.35 - 13.55 Dyskusja i pytania do prelegentów

13.55 - 14.15 Zakończenie

11.15 - 11.35 Powodzie w mieście. Jakie błędy popełniamy i jak można ich uniknąć - prof. Piotr Kowalczak

12.55 - 13.15 przedstawiciel partnera webinarium

11.55 - 12.15 Jak zagwarantować bezpieczeństwo systemów zagospodarowania wody deszczowej w obliczu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu? - Edyta Zalewska, dyrektor ds. sprzedaży, Uponor Infra Sp. z o.o.

10.55 - 11.15 Zagrożenia utrzymania infrastruktury i konsekwencje braku finansowania - Andrzej Osiński, rzeczoznawca PZIiTS, ekspert IGWP

Organizator zastrzega obie prawo do wprowadzania zmian w programie

12.15 - 12.35 Gdańska polityka przeciwdziałania powodziom i suszom - Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o.o.


10.35 - 10.55 Zmiany klimatu – wyzwania dla samorządów - Michał Marcinkowski, geograf-hydrolog, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

PROGRAM

13.15- 13.35 przedstawiciel partnera webinarium

Partnerzy webinrium

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie współpracy promocyjnej

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822,

e-mail: k.szyinska.abrys.pl

Kontakt w sprawie webinarium

Koordynator webinarium

Piotr Urbaniak

redaktor prowadzący "Wodociągi-Kanalizacja"

tel. +48 539 549 457, e-mail: p.urbaniak@abrys.pl

Paweł Rosiak


Abrys

tel. +48 515 428 338, e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Pomoc techniczna

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807